اتاق

2+1, 9+1,

متر مربع

65 m2 , 140 m2 ,

شماره طبقه

5